Ulike typer barnehager

 

Alle barnehager som er godkjent, omfattes av barnehageloven. Men barnehagene kan organiseres på mange forskjellige måter. Det finnes ulike driftsformer, og etter hvert er det mange ulike former for eierskap. Eiere kan være staten, fylkeskommunen, kommunen, ulike private aktører, foreldre eller menigheter. De vanligste driftsformene er:

 

Heldagsbarnehage

Disse barnehagene har åpent fem dager i uka med en åpningstid på ca. ni timer hver dag. Det kan variere noe hvor lang barnas oppholdstid er.

Halvdagsbarnehage

Barnehage med åpent fem dager i uka og med en åpningstid på ca. fire til seks timer hver dag.

Korttidsbarnehage

Korttidsbarnehagen er åpen fem dager i uka med en åpningstid på ca. fire timer hver dag.

Naturbarnehage eller friluftsbarnehage

Dette er barnehager som baserer seg på å være ute i skog og mark hele dagen eller store deler av dagen. Disse barnehagene drives ofte i tilknytning til de vanlige heldagsbarnehagene. Det varierer i hvor stor grad barna bare er ute. Ofte avhenger det av hvilke muligheter de har for å kunne være inne. Noen av disse barnehagene har kun lavvotelt som eneste innemulighet.

Familiebarnehage

Familiebarnehage kan bestå av både kommunale og private enheter. De fleste ansatte arbeider i private hjem. Alle familiebarnehager er pålagt å ha veiledning av en førskolelærer.

Åpen barnehage

Disse finner du i tilknytning til ordinære barnehager. Tilbudet er til barn og voksne som er hjemme på dagtid. Her kan de treffe andre barn og voksne i et miljø tilrettelagt for barn. Tilbudet ledes av en førskolelærer. Tilbudet er vanligvis gratis. Det er ingen påmelding, og det er bare å møte opp. Denne typen barnehager er åpen 3–4 timer på bestemte ukedager.

Fakta om barnehager

Regjeringens mål er at alle barn skal få oppfylt sin lovfestede rett til barnehageplass. I 2010 gikk det totalt 270 000 barn i barnehage, og 88 % av alle 1-5-åringer hadde plass i barnehage i 2010.

På hjemmesidene til Statisk sentralbyrå kan vi lese at både antallet barn og antallet ansatte i barnehagene stiger.

 http://www.ssb.no/emner/04/02/10/barnehager/

Regjeringen er dermed i ferd med å nå sine mål:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/barnehager.html?id=1029

Etter at den store barnehageutbyggingen nå er gjennomført, retter myndighetene fokuset mot kvaliteten på barnehagetilbudet i Stortingsmelding nr 41 (2008-2009).

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-41-2008-2009-.html?id=563868

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 21.09.2011

© Cappelen Damm AS