Tiltaksplaner og pleie- og omsorgsplaner

 

Getty Images

 

Som helsefagarbeider må du kunne kartlegge brukeres/pasienters funksjonsnivå og behov for bistand. Ut fra dette skal du kunne lage egne forslag til planer for den pleien som skal gis, i samhandling med brukeren/pasienten. Du må kunne gjøre rede for ulike tiltaksplaner og pleie- og omsorgsplaner som brukes i pleie- og omsorgstjenesten.

Den problemløsende metoden med fem trinn, se side figur side 108  i boka Lovgivining og faglig forsvarlighet, er utgangspunktet for disse planene og brukes for å planlegge og å utføre sykepleie.
 
I høyre marg finner du eksempel på et oppsett av en pleieplan med begrunnelse for tiltakene (pedagogisk pleieplan) som du kan bruke. Du finner også skjemaer til administrativ pleieplan. 
 
Mange av dine pasienter/brukere vil trenge hjelp til å utføre aktiviteter i dagliglivet, ADL. Det finnes mange ulike skjemaer som kan brukes til å kartlegge evnen til å klare aktiviteter i dagliglivet, for eksempel Barthel ADL-index og ÅKSS (Å klare seg selv).
 
Det finnes ulike dataprogrammer som kan brukes for å skrive pleieplan. «Gerica» brukes i hjemmesykepleien og i institusjoner. Ved å klikke på lenken i høyre marg kommer du til et tilsvarende registreringsskjema for helhetlig pleie- og omsorg.  

Individuell plan er ment som et virkemiddel for å kunne gi et bedre tjenestetilbud til pasienter/brukere som har behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosialtjenester. Veilederen til individuell plan beskriver hvordan dette foregår i praksis.


Relevant bakgrunnsstoff

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 20.02.2014

© Cappelen Damm AS